યોગાસન કરવાના ફાયદા

યોગ ભારતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો એક ગૌરવી હિસ્સો છે. યોગ એ એક પ્રાકૃતિક પદ્ધતિ છે, જેના થી મન અને શરીર તંદુરસ્ત રહે છે અને એના સાથે ઘણા આધ્યાત્મિક લાભો તરફ દોરી શકે છે. "Yogas...


5 અદ્ભુત પ્રવૃત્તિઓ: ઉનાળાની રજાઓ માટે

આ ઉનાળાના રજાઓ દરમિયાન  તમે તમારા બાળકોને શું શું પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરશો? આજકાલ ના સમય માં અભ્યાસ નું દબાણ બાળકો પર બહુ જ હોય છે જેના કારણે બાળકો કોઈ ખાસ પ્રવૃત્તિ કરી જ...


Course Instructor Competition & Motivation Workshop 2019

Exam Time Aloha’s Course Instructor Competition had conducted exam for course instructors to evaluate their knowledge on a particular subject matter. The motto behind this was to demonstrate their appropriate and effective training methods. Motivational Time All the instructors were motivated where they were asked to exhibit a positive and enthusiastic attitude towards kids. A motivational speech for the instructor to...


બાળકો ને અબેકસ કેવી રીતે શીખવશો?

શિક્ષણ બાળકને અનુભવ અને કેળવણીથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. અબેકસ શીખવવાના વિવિધ તબક્કા આસાનીથી બાળક ને ગણતરી શીખવવા માટે અબેકસ બહુ જ ઉપયોગી છે જે વિવિધ સ્તરે કલાસરૂમ ટ્રેનિંગ...


Reward Your Child to Boost Their Morale

Every child is a storehouse of potential. With the right support, guidance and appreciation they can touch the stars. It is essential to reward good behaviour and performance in a child to encourage them to continue doing so and to give them the wings to grow into well developed and confident humans. Every parent is a child's hero and being praised by one means the world to them. You can devise a reward system to further boost your...


Calling all the students… Let’s join the Cycle Rally

Dear Parents, We all are witnessing drastic changes in environment since past decade. Across the globe rain pattern has changed, some places are becoming severe cold and some very hot, air pollution is increasing at an alarming rate and making it difficult to breathe in our own cities like Delhi/Ahmedabad etc. pollution levels have increased 200% in last 10 years. These changes are very fast and if they continue at this rate then imagine the...


Some Interesting Words in the Oxford Dictionary and How They Got There

Oxford English Dictionary (OED) : the universally accepted authority of the English language. Called so because it is published by the Oxford University Press. The first issue was unveiled on 1st February 1884. Over the last 134 years the OED has undergone a multitude of changes to exclude words which seem redundant in today’s world and include those which are gaining popularity and increased usage in our daily lives. As the society...


Why all Aloha Franchise owners are always happy?

ALOHA Gujarat has been a name to reckon with for 14 strong years. With 350+ centres all over Gujarat, the ALOHA family is continuously growing and expanding. With excellent teamwork and comradery between the company and the franchisee heads we are progressing leaps and bounds. The technical support and background provided by the company inspires and encourages the centre heads and teachers to give in their full dedication and efforts. Allowing...


12 Tips to Make Learning English Grammar Easier

How do you feel when you know that there is an opportunity right in front of you? The opportunity you might have been waiting for a lifetime, after working hard on your education and aiming that one job! But, you are not qualified for it or maybe you have to work for less compared to others or what if you get turned down for the profile in the initial start itself? And, the only reason is that you don’t know how to speak the...


WHAT IT LOOKS LIKE TO BE A SUCCESSFUL FRANCHISE OWNER

The success of any business is the measure by which it strives to tap its full potential. When the business is a franchise then success is a sweet and sour combination of a tough and easy road. Tough being the challenge of matching up to the franchise name and easy being the established name that backs the road. Thus, this easily proves that the success of franchise owners not just relies on the name of the franchise but also several other...


To Top ↑